Aktuality

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí:

 • U I. stupně základní školy a přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
 • U II. stupně základní školy se zavádí střídavá výuka. Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání. Žáci, kteří zůstávají ve škole se učí dle stanoveného rozvrhu.

Rozpis výuky:

V týdnu od 12. do 16. 10. 2020
Výuka ve škole (osobní přítomnost žáka) platí pro třídy: 6. A + 7. A + 7. B
Distanční výuka (žáci zůstávají doma) platí pro třídy: 8. A + 8. B + 9. A + 9. B

V týdnu od 19. do 23. 10. 2020
Výuka ve škole (osobní přítomnost žáka) platí pro třídy: 8. A + 8. B + 9. A + 9. B
Distanční výuka (žáci zůstávají doma) platí pro třídy: 6. A + 7. A + 7. B

U školní družiny se stávající režim nemění, pouze z organizačních důvodů je upraven provoz ranních družin na 05:45 hod. s účinností od 12.10.2020.

Od 12. 10. do 23. 10. 2020 nebudou fungovat kroužky pořádané školou.

Školní jídelna umožní odběr obědů i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci tak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Výdejní doba pro tyto žáky je pouze mezi 13:00 – 14:00. Tito žáci ale budou pro oběd docházet vchodem od sportoviště (u Speciální ZŠ), aby nedocházelo ke kontaktu jednotlivých skupin žáků. Tento vchod do školy bude otevřen pouze v době od 13:00 do 14:00 hodin.

Podzimní prázdniny (26. – 30. 10. 2020)
Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou pro základní školy opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

S přihlédnutím k aktuálnímu dění okolo koronavirové situace, jsme nuceni přerušit činnost kroužků a to do odvolání. Děkujeme za pochopení.

V souladu s platnou legislativou a doporučením ministra zdravotnictví vyhlašuji z provozních důvodů na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno.

 PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D (ředitel školy)

Na základě dalšího mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky je od pátku 18. září 2020 povinné nošení roušek ve školách i během výuky. Toto opatření se týká žáků II.stupně. Prosíme zákonné zástupce žáků, aby tomuto opatření přizpůsobili počet čistých roušek na den. Děkujeme vám.

Dle nařízení vlády ze dne 09.09.2020 je povinné nošení roušek uvnitř všech budov. Toto nařízení se týká i škol. Žádáme proto zákonné zástupce žáků, aby své děti vybavili min. 2 rouškami na den s dvěma označenými pytlíky. Jeden na čisté a druhý na použité roušky.

Toto opatření nabývá platnosti dne 10.09.2020.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a součinnost Vás všech.

(základní pokyny pro zákonné zástupce)

 

OBECNÉ INFORMACE

Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 01.09.2020 - záměrem je umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Žáci přípravné třídy a žáci prvních tříd vyčkají v 07:45 hod před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelky.

 

POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD

 • vzdělávání žáků základní školy probíhá od 1. září 2020 prezenční formou (za přítomnosti žáka ve škole) – na žáky se vztahuje povinná školní docházka
 • v ostatních případech nepřítomnosti žáka nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (škola jej však může využít)
 • v případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:

  A) Prezenční výuka - V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci.

  B) Smíšená výuka - V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání.

  C) Distanční výuka - Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy vzdělávání výhradně distančním.

 


HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 1. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 2. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 3. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.
 4. Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků.
 5. Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 6. Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení bude omezen - v případě nutné návštěvy žádáme, aby osoby při vstupu do školy použily roušku a zapsaly se do knihy návštěv.
 7. Škola v průběhu školního roku omezí ty aktivity, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné.
 8. U vstupu do budovy školy a v každé učebně budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Po příchodu do budovy školy bude každému žákovi provedena dezinfekce rukou.
 9. Žáci prvního a druhého stupně vstupují do školy určenými vchody, po přezutí si v co nejkratším čase po příchodu do budovy důkladně umyjí ruce, popřípadě provedou dezinfekci rukou.
 10. Žáci, zaměstnanci a další osoby si pravidelně myjí ruce teplou vodou, případně provádí dezinfekci rukou, používají jednorázové ručníky.
 11. Žáci ve společných prostorách nemusí mít roušky.
 12. Žáci 1. – 5. ročníku mohou využívat ranního i odpoledního provozu školní družiny – dle běžného režimu, tj. od 05:15 do 16:30 hod.
 13. Preventivním opatřením bude pravidelné větrání všech prostor školy, včetně doby výuky (doporučujeme pro tyto případy přizpůsobit oděv na výuku – např. záložní mikinou, svetrem apod.)
 14. Úklid a dezinfekce probíhá několikrát denně pověřenou osobou (podle zvláštního rozpisu).
 15. V případě kašle a kýchání je vhodné používat jednorázový kapesník, který osoba neprodleně vyhodí a umyje si ruce.
 16. V prostorech školy, na hlavních nástěnkách, je umístěn aktuální platný leták pro postup KHS v případech, které mohou v souvislosti covid-19 nastat, odkaz ZDE.

 


STRAVOVÁNÍ

 • žákům přihlášeným ke školnímu stravování bude poskytován oběd ve školní jídelně dle běžného režim.

 


PŘÍPADY PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 • škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění (tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby)
 • škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění

Při zjištění příznaků bude škola volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce (v opačném případě bude žák uveden do určené izolační místnosti, bude neprodleně informován zákonný zástupce, který si jej bezodkladně vyzvedne)
 • příznaky jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – škola neprodleně poskytne roušku a umístí žáka do určené místnosti, škola neprodleně informuje zákonného zástupce, který si žáka bezodkladně vyzvedne
 • ve všech výše uvedených případech má zákonný zástupce žáka telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • žákům, zaměstnancům a dalším osobám může být u vstupu měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Za normální tělesnou teplotu je obecně považována hodnota do 37 ºC.
 • žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je vstupu do školy umožněn pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost)
 • kompletní pokyny organizace školního roku 2020/2021 vydané MŠMT naleznete na tomto odkazu: ZDE.


Ve Štětí 26. 8. 2020 PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D., ředitel školy

Vážení rodiče a milé děti,

dne 23.6.2020 v 11:00 hodin Vás srdečně zveme na šerpování, které z "malých školáků" udělá velké. Zároveň proběhne slavnostní rozloučení a předání vysvědčení.
Sraz v 10:45 hodin před budovou školy.
S sebou dobrou a slavnostní náladu !


 Pozvánka pro rodiče a děti z přípravné třídy

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá platnosti od 22.06.2020 do 30.06.2020. Úplné znění ZDE.

Elektronická registrace k zápisu do 1. ročníku, přípravné třídy
Školní poradenské pracoviště
Škola Online
Školní jídelna

Kontakty

Základní škola Štětí Ostrovní
Ostrovní 300
411 08 Štětí

Telefon
+420 416 812 520
+420 411 130 332
+420 734 245 995

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Datová schránka
4WPPDRX

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
Tel.: +420 777 220 214
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kontakty
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Školní jídelna
Škola online
Družina
Poradenství
Co nás čeka
Co se stalo
Dokumenty
Kontakty