Aktuality

Základní škola Štětí Ostrovní 300 v rámci mimořádného opatření vlády jsme nuceni přistoupit k virtuálnímu Dni otevřených dveří. Pojďte s námi nakouknout do našich pestrých dní a projít si alespoň něco málo z našich aktivit.

CO NABÍZÍ ZŠ V OSTROVNÍ ULICI SVÝM ŽÁKŮM

 • Kvalitní a moderní vzdělávací proces zaměřený na rozvoj vědomostí za využití nejmodernější techniky vedený odborně způsobilými vyučujícími
 • Přípravná třída pro děti s různými obtížemi a odloženou školní docházkou
 • Provoz školní družiny – ráno 5.15 – 7.45, odpoledne 11.35 – 16.30
 • Lyžařský výcvik, školy v přírodě
 • Návštěvy akcí zábavně doplňujících obsah výuky – divadla, muzea, skanzeny, ZOO…
 • Bohaté sportovní vyžití – spolupráce s Labe Arenou; atletika, aerobik, florbal, míčové hry, sportovní program školní družiny, projekt Děti na startu (spolupráce nejmenších s mateřskými školkami)
 • Vědomostní projekty – Den zvířat, Den Země, Věda nás baví
 • Účast ve vědomostních a sportovních soutěžích s velmi dobrými výsledky
 • Různorodá zájmová činnost – kroužky: zdravotní se zaměřením na schopnost poskytnout první pomoc, dramatický, robotický, etika a etiketa, chovatelství, přírodovědný, geografická cvičení, mladý novinář, cvičení z českého jazyka a matematiky
 • Možnost účasti v příměstském táboře o prázdninách v rámci projektu Věda nás baví – vědecké léto
 • Odborná pomoc při výchovných problémech, poradenství při volbě povolání – výchovná poradkyně, školní psycholožka
 • Vstřícné chování vedení školy a jejich odborné poradenství při řešení různých problémů
 • Kurzy logopedie, dyslektická poradna
 • Poradenský tým – spolupráce výchovného poradce a metodika prevence
 • Krásné prostředí školy


V letošním školním roce slaví škola výročí 40 let. Zde je náhled do výročních novin, odkaz zde.

Článek ve Zpravodaji města Štětí(listopad 2019, strana 4) odkaz zde.

Procvičování pro budoucí školáčky v
 rámci virtuálního Dne otevřených dveří, soubor ke stažení zde.

Video na KTV Štětí:

ODKAZ

POPIS

UčíTelka

pořad České televize pro žáky 1. stupně vysílaný na programu ČT2

Oxford University Press

materiály pro anglický jazyk

Online cvičení

online procvičování z českého jazyka a matematiky pro 1. a 2. stupeň

Školákov

online procvičování z českého jazyka, matematiky, prvouky, vlastivědy a anglického jazyka pro žáky 1. stupně

Škola s nadhledem

online procvičování pro žáky 1. a 2. stupně

Fred Fraus

online materiály pro žáky 1. a 2. stupně

Fraus

odkaz pro bezplatnou aktivaci interaktivních učebnic Flexibooks - Fraus

Nová škola

online interaktivní učebnice Nová škola (vstup po přihlášení přes program Media Creator na 30 dní zdarma)

Umíme česky

online procvičování z českého jazyka spíše pro žáky 1. stupně

Umíme anglicky

online procvičování z anglického jazyka

Umíme německy

online procvičování z německého jazyka

Umíme matematiku

online procvičování z matematiky spíše pro žáky 1. stupně

Matýskova matematika

výuková videa pro matematiku 1. stupně

Moje čeština

online procvičování z českého jazyka

Gramar.in

online procvičování v hravé formě z českého jazyka pro žáky 1. až 6. tříd

Matika.in

online procvičování v hravé formě z matematiky pro žáky 1. až 9. tříd

Zlatka.in

online procvičování v hravé formě z finanční gramotnosti pro žáky 1. až 9. tříd

Geograf.in

online procvičování v hravé formě ze zeměpisu (geografie)

Redmonster

Zábavné učení s příšerou – pro I. A II. stupeň

Scio

online testy z českého jazyka a matematiky - pro žáky 3. až 9. tříd

Isibalo

výuková videa, testy aj. pro matematiku, fyziku a chemii

Nabla.cz

výklad a pracovní listy z českého jazyka, matematiky, přírodopisu, fyziky a chemie spíše pro žáky 2. stupně

Prvky.com

výklad určitých kapitol a interaktivní tabulka prvků

Jeden svět na školách

filmy s výukovými materiály pro humanitně zaměřené obory (vstup po přihlášení zdarma)

Učebnice Online

Interaktivní online učebnice

Etaktik

Soubor pracovního materiálu pro oba stupně – bude sdíleno přihlášení

Občankáři

dva kurzy orientované na moderní dějiny a multikulturní výchovu

Moderní dějiny

výklad událostí minulého století pro dějepis i občanskou výchovu

Seduo

videa kurzů cizích jazyků

Každý den od 9.00 do 12.00 hod. je určena služba ve škole. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy. Děkujeme.

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku mimořádných opatření státních orgánů se snažíme vytvořit náhradní způsob vzdělávání dálkovou formou.

Protože mimořádné opatření MZ ČR zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání, nemohou se s Vámi učitelé scházet. Výuku nebo konzultace lze provádět pouze dálkovými prostředky. Dle dohody s učiteli můžete využít např. Skype, WhatsApp a jiné aplikace nebo komunikovat emailem či přes školu ONLINE.

Odevzdané úkoly budou známkovány jako součást hodnocení za 2. pololetí.

Prosím, abyste si uvědomili, že zrušením výuky ve školách nebyly vyhlášeny prázdniny. Naopak tím vzniká velmi složitá situace, která omezuje možnosti řádného vzdělávání a především klade vysoké nároky na osobní odpovědnost a disciplínu. Doporučuji stanovit si plán a denní časový rozvrh samostudia i dalších činností (četba, zájmy, sport) s těžištěm v dopoledních hodinách.

Hodně trpělivosti a zdraví přeje           
Jiří Šlégl, ředitel školy

P.S. V případě změny situace Vás budeme informovat. Sledujte proto web školy i školu ONLINE.

Centrální školní jídelna od 11.3.2020 ruší obědy pro děti. Pokud bude rodič chtít zajistit pro své dítě oběd, musí si ho zaplatit v plné výši. Výdejní doba obědů bude pouze do 12.30 hod. O dalším fungování jídelny Vás budeme informovat.
Prosíme rodiče, aby sledovali portál ŠOL (www.skolaonline.cz), kde budou průběžně informováni.

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády bylo přijato opatření, na jehož základě se s účinností od 11. 3. 2020 (středa) až do odvolání, zavírají základní školy, včetně družiny. V této souvislosti Vám chceme poskytnout informace týkající se péče o dítě.  

Pokud pečujete o dítě mladší 10 let, náleží vám nárok na ošetřovné z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení. Nárok uplatňujete tiskopisem č.1 Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který si předvyplněný vytisknete ze stránek školy. V oddíle A doplníte chybějící jméno dítěte a celý oddíl B. Tiskopis následně doručíte vašemu zaměstnavateli.

Pokud bude nutné střídání rodičů, využijte prosím tiskopis č.2, Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) – tento díl žádosti slouží pro uplatnění nároku v případě převzetí péče o dítě jiným oprávněným žadatelem.

Potřebujete-li poradit s tiskopisem, ve středu 11.3.2020 od 8.00-11.00 hod. bude ve škole administrativní pracovnice a zástupkyně školy. Poté bude budova úplně uzavřena, až do odvolání."

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.
ředitel školy

Ve Štětí 10. 3. 2020                                             

Praha, 1. března 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

Odkazy na důležité weby:

Základní škola Štětí Ostrovní 300 pořádá dne 31.3.2020 Den otevřených dveří. Od 8.00 do 17.00 hod. se můžete přijít podívat do všech tříd na 1. i na 2. stupni. Všichni jste srdečně zváni.

Co nabízí ZŠ v Ostrovní ulici svým žákům

 • Kvalitní a moderní vzdělávací proces zaměřený na rozvoj vědomostí za využití nejmodernější techniky vedený odborně způsobilými vyučujícími
 • Přípravná třída pro děti s různými obtížemi a odloženou školní docházkou
 • Provoz školní družiny – ráno 5.15 – 7.45, odpoledne 11.35 – 16.30
 • Lyžařský výcvik, školy v přírodě
 • Návštěvy akcí zábavně doplňujících obsah výuky – divadla, muzea, skanzeny, ZOO…
 • Bohaté sportovní vyžití – spolupráce s Labe Arenou; atletika, aerobik, florbal, míčové hry, sportovní program školní družiny, projekt Děti na startu (spolupráce nejmenších s mateřskými školkami)
 • Vědomostní projekty – Den zvířat, Den Země, Věda nás baví
 • Účast ve vědomostních a sportovních soutěžích s velmi dobrými výsledky
 • Různorodá zájmová činnost – kroužky: zdravotní se zaměřením na schopnost poskytnout první pomoc, dramatický, robotický, etika a etiketa, chovatelství, přírodovědný, geografická cvičení, mladý novinář, cvičení z českého jazyka a matematiky
 • Možnost účasti v příměstském táboře o prázdninách v rámci projektu Věda nás baví – vědecké léto
 • Odborná pomoc při výchovných problémech, poradenství při volbě povolání – výchovná poradkyně, školní psycholožka
 • Vstřícné chování vedení školy a jejich odborné poradenství při řešení různých problémů
 • Kurzy logopedie, dyslektická poradna
 • Poradenský tým – spolupráce výchovného poradce a metodika prevence
 • Krásné prostředí školy

Elektronická registrace k zápisu do 1. ročníku, přípravné třídy
Školní poradenské pracoviště
Škola Online
Školní jídelna

Kontakty

Základní škola Štětí Ostrovní
Ostrovní 300
411 08 Štětí

Telefon
+420 416 812 520
+420 411 130 332
+420 734 245 995

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Datová schránka
4WPPDRX

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
Tel.: +420 777 220 214
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kontakty
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Školní jídelna
Škola online
Družina
Poradenství
Co nás čeka
Co se stalo
Dokumenty
Kontakty