Aktuality

Žáci PT, 1. a 2. tříd v době 18. - 31.11.2020 mají přihlášené obědy a dále podle plateb na prosinec. Pokud oběd nechcete odebrat, musíte ho odhlásit.

Žáci, kteří nevyužívají ŠD a mají oběd, mohou na oběd do velké jídelny v čase 12:00-13:00 venkovním vchodem, nikoli přes školu.

Děkujeme za pochopení.

V souladu s Informacemi MŠMT k provozu škol od 18. 11. 2020 ze dne 11. 11. 2020 uvádíme informace týkající se nástupu žáků zpět do školy.

 1. Žáci 3. – 9. ročníků pokračují v povinné distanční výuce dle zvláštního rozvrhu online hodin, který je uveřejněn na webu školy, nadále prosím sledujte informační kanály školy – ŠOL, gmail a web.

 2. Žákům přípravné třídy, 1. – 2. ročníků je povolena osobní přítomnost ve škole a budou se vzdělávat ve škole dle aktualizovaný rozvrh hodin zde.
  a. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (třídy se neslučují nebo jinak neprolínají – platí i pro družiny.
  b. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  c. Je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání.
  d. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školních družin a to následovně: PT žlutá, 1.A červená, 1.B zelená, 2.A modrá.
  Z organizačních důvodů je provoz ŠD od 6.00 do 16.00 hod.
  Celé znění pokynů z MŠMT najdete ZDE.

 3. Školní jídelna je v provozu v následujícím režimu:

  Velká výdejna
  Cizí strávníci do menu boxu 11.00 – 11.45 hod.
  Žáci v distanční výuce 12.00 – 13.00 hod.
  Žáci v prezenční výuce TGM 13.15 – 14.00 hod.

  Malá výdejna

  Speciální škola 12.00 – 12.30 hod.
  Žáci v prezenční výuce Ostrovní 12.45 – 14.00 hod.

Vážení rodiče, zákonní zástupci!

Obracím se na vás a připomínám, že i za současné situace ve společnosti, nouzový stav a distanční výuka, můžete využívat mých služeb školní psycholožky. Můžete se na mne obrátit obecně s jakoukoli starostí či potíží, která se nějak dotýká či je ve spojitosti s výchovou a vzděláváním vašich dětí.

Služby školního psychologa jsou určeny pro:

 • žáky školy
 • zákonné zástupce žáků
 • zaměstnance školy

Možné oblasti podpory

 • obtíže a starosti s péčí o děti a jejich výchovou
 • problematika učení, vzdělávání, distanční výuka a její organizace
 • denní režim, ať již z pohledu dítěte/žáka či celé rodiny
 • únava, přepracování, vyčerpání, stres
 • komunikace a konflikty
 • partnerské problémy, rodinná situace (starost a péče o příbuzné, úmrtí v rodině)
 • osobní psychické a zdravotní problémy (i toto děti citlivě vnímají, týká se jich to)
 • slaďování rodinného a pracovního života
 • situace související se současnou zdravotní situací a nouzovým stavem

Kontakt
školní email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 774 148 511 SMS - kdykoli, volání - nejlépe v pondělí a ve středu mezi 8:00 - 14:00 hod.

On-line konzultace, po předchozí domluvě, možné přes aplikaci Google Meet nebo v jiné aplikaci dle vašich možností.

S přáním pevného zdraví a příjemných podzimních dnů
Mgr. Jana Haslingerová
školní psycholožka

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci, kolegové.

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 30.10.2020 se prodlužuje nouzové opatření s účinností od 2.11.2020. To znamená, že je nadále zakázána osobní přítomnost žáků celé školy a výuka bude probíhat distančním způsobem. Režim distančního vzdělávání byl nastaven před podzimními prázdninami. Online vyučování probíhá prostřednictvím aplikace Google Meet, pomocí Google Classroom a úkoly jsou zadávány prostřednictvím školního informačního systému Škola Online. Připomínáme, že distanční výuka je ze zákona povinná.

Konzultace s pedagogy je možná v pracovní dny v čase 13:00 – 15:00 hod.

Ministerstvo školství upozorňuje, že tato krizová opatření mohou být, na základě epidemiologické situace, upravena a může dojít ke znovuotevření některých ročníků dříve než před koncem nouzového stavu. Sledujte prosím informace na webových stránkách školy.

Nadále platí přísný zákaz vstupu do budovy školy, předávání materiálů k výuce bude probíhat dle dohody s třídní učitelkou před budovou školy.

Žádost o ošetřovné

Na stránkách ČSSZ, v sekci tiskopisy najdete příslušný formulář – zde. Vyplníte jej online, včetně vygenerovaného čísla žádosti, vytisknete a odešlete, následně ještě předáte zaměstnavateli.

Pozornost prosím věnujte i častým dotazům, odkaz zde.

Uvědomujeme si vážnost celé situace a nelehkou roli vás, zákonných zástupců žáků. Velmi děkujeme za spolupráci a za odvedenou práci.

Přeji pevné zdraví, PhDr. Jiří Šlégl, Ph. D., ředitel školy.

Vážení zákonní zástupci, vážení žáci.

Rád bych před prázdninami apeloval na opatření, která jsou zavedená a jsou nutná. Krizi zvládneme, jen pokud se zásadně zvýší počet těch, kteří budou tato opatření dodržovat.
Přeji Vám hodně zdraví a pokud to v následujícím týdnu půjde, i pohodu.

Jiří Šlégl, ředitel školy

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o covid-19.

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf

https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru

https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

Vážení zákonní zástupci žáků, organizace distančního vzdělávání bude probíhat následnou formou.

Pro snížení zátěže Vaší i žáků, jsme upravili rozvrh a zredukovali na tuto dobu výuku na stěžejní předměty. Každá třída má také v rozvrhu třídnickou hodinu (označenou Th). Rozvrh je k dispozici na webových stránkách školy a podle něj bude probíhat online výuka v prostředí Google ZDE

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem (DV). Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků DV přizpůsobí škola podmínkám žáka. Vzhledem ke stanovené povinnosti účastnit se DV je nutné každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat. Omluvenku zasílá zákonný zástupce žáka třídnímu učiteli písemně do ŠOL v souladu se školním řádem, a to nejpozději do 3 dnů (lze využít i jinou formu komunikace jako je email, SMS z telefonního čísla zákonných zástupců žáků, na kterém běžně komunikují s TU).

Nemají-li žáci doma připojení k internetu, řeší škola předávání (zadávání a odevzdávání domácí práce a úkolů) materiálů v listinné podobě a dalších informací po individuální domluvě se zákonným zástupcem žáka (možné využití asistenta pedagoga a vychovatelek ŠD), využívá se ve zvýšené míře telefonických hovorů.

Formy vzdělávání distančním způsobem

 • a) on – line
 • b) off – line

Výuka on – line
Je to takový způsob výuky na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu. Rozlišuje se výuka synchronní a asynchronní

 • Synchronní výuka – učitel je s žáky propojen prostřednictvím prostředí Google. Skupina je ve stejný čas na stejném virtuálním místě, dle upraveného rozvrhu tříd pro DV(1. stupeň, 2. stupeň). Žáci se hodiny účastní se zapnutou kamerou na svém zařízení, mikrofon zapínají dle pokynů učitele. Pro DV je možno využít notebook, PC, telefon či tablet.
 • Asynchronní výuka – žáci pracují v jimi zvoleném čase a vlastním tempem na zadaných úkolech a v on-line prostředí se nepotkávají. Učitel může posílat zadání na samostatných či skupinových úkolech, může vést s žáky konzultace. Zadání může probíhat denně, ale také třeba 1x týdně (větší rozsah úkolů ke splnění).

Výuka off – line

 • Způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k jehož realizaci není třeba digitální technologie. Nejčastěji jde o samostudium, plnění úkolů z učebnic, zaslaných materiálů apod. Zadávání úkolů může probíhat písemně v ŠOL, telefonicky, ve specifických případech i osobně při zachování bezpečnostních opatření. Pokud tedy nějaký žák opravdu nemá přístup k připojení do sítě, obraťte se na třídní učitele nebo na učitele příslušných předmětů. Úkoly k vypracování bychom nechali ve vestibulu školy, kam by si mohli žáci nebo jejich zákonní zástupci dojít úkoly vyzvednout a odevzdat vypracované.

Škola bude využívat všech forem distanční výuky, nikoliv pouze formu synchronní.

Zásady distanční výuky

Výuka jednotlivých on-line předmětů v rozsahu:

 • matematika – 2 hod. týdně (vyučovací hodina – online přenos trvá 30 min.)
 • český jazyk – 2 hod. týdně (vyučovací hodina – online přenos trvá 30 min.)
 • anglický jazyk – 2 hod. týdně (vyučovací hodina – online přenos trvá 30 min.)
 • druhý cizí jazyk – 1 hod. týdně (vyučovací hodina – online přenos trvá 30 min.)
 • naukové předměty (dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, příp. chemie) – 1 hod. týdně (vyučovací hodina – online přenos trvá 30 min.)

Zadávání samostudia a další individuální práce bude v rozsahu náhrady 1 vyučovací hodina prezenčního vzdělávání = 30 minut času při distančním vzdělávání + další aktivity v rozsahu vypracování úkolů 2 x 20 min. Týdenní báze zadávání úkolů, vždy v pondělí nejpozději do 12:00; odevzdávání práce je možné nastavit průběžně, za neodevzdanou bude považována práce, která nebude odevzdána následující pondělí po zadání (do 24:00)

Hodnocení výsledků DV

Klasifikace výsledků vzdělávání probíhá dle předem známých kritérií (navazující na prezenční výuku), slovní hodnocení s formativní zpětnou vazbou, sebehodnocení žáků. Alespoň 1 aktivita v týdnu z každého předmětu bude hodnocena a toto hodnocení bude použito jako podklad pro případnou klasifikaci v předmětu.


Třídní učitelé budou poskytovat zákonným zástupcům zpětnou vazbu alespoň jedenkrát měsíčně, vyučující jednotlivých předmětů podle potřeby.
Třídní učitel bude v kontaktu se všemi zákonnými zástupci žáků podle vzájemných možností – prioritní komunikace probíhá přes ŠOL, e-mailem, podle potřeb telefonicky.
Po prvních dvou týdnech výuky zorganizuje třídní učitel on-line setkání pro zákonné zástupce žáků – prostor pro zpětnou vazbu k distančnímu vzdělávání.

Vytvořili jsme pro Vás návod s názvem "Škola online  a domácí vzdělávání - Jak najdu úkol, jak ho splním?". Najdete ho ke stažení v sekci Dokumenty / Návody.

Vážení zákonní zástupci žáků,

na základě rozhodnutí vlády ze dne 12.10.2020 bylo přijato opatření, na jehož základě se s účinností od 14. 10. 2020 (středa) až do 1.11.2020, zavírá první i druhý stupeň školy, včetně družin.

V této souvislosti Vám chceme poskytnout informace týkající se péče o dítě.

Vzhledem ke stále trvajícímu legislativnímu procesu zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, Vám škola nemůže poskytnout poklad o uzavření školy či potvrdit jiný tiskopis. Více informací najdete na webu ČSSZ, zde.

Po celou dobu uzavření školy se budou žáci vzdělávat distanční formou, která je povinná a bude hodnocena!

Informace k distanční výuce a zadávání úkolů Vám poskytnou Vaši třídní učitelé prostřednictvím ŠOL, nově informace najdete i ve složce DISTANČNÍ VÝUKA (Rodič/Distanční výuka), kde také najdete rozvrh hodin.

Prosím o sledování webu školy a prostředí Školy ONLINE.

Každý den od 9.00 do 12.00 hod. je ve škole určena služba.

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. ředitel školy

Odkazy na důležité weby:
Ministerstvo zdravotnictví ČR: https://www.mzcr.cz/
Státní zdravotní ústav: doporučení pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV
Kontakty na Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem: http://www.khsusti.cz/

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí:

 • U I. stupně základní školy a přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
 • U II. stupně základní školy se zavádí střídavá výuka. Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání. Žáci, kteří zůstávají ve škole se učí dle stanoveného rozvrhu.

Rozpis výuky:

V týdnu od 12. do 16. 10. 2020
Výuka ve škole (osobní přítomnost žáka) platí pro třídy: 6. A + 7. A + 7. B
Distanční výuka (žáci zůstávají doma) platí pro třídy: 8. A + 8. B + 9. A + 9. B

V týdnu od 19. do 23. 10. 2020
Výuka ve škole (osobní přítomnost žáka) platí pro třídy: 8. A + 8. B + 9. A + 9. B
Distanční výuka (žáci zůstávají doma) platí pro třídy: 6. A + 7. A + 7. B

U školní družiny se stávající režim nemění, pouze z organizačních důvodů je upraven provoz ranních družin na 05:45 hod. s účinností od 12.10.2020.

Od 12. 10. do 23. 10. 2020 nebudou fungovat kroužky pořádané školou.

Školní jídelna umožní odběr obědů i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci tak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Výdejní doba pro tyto žáky je pouze mezi 13:00 – 14:00. Tito žáci ale budou pro oběd docházet vchodem od sportoviště (u Speciální ZŠ), aby nedocházelo ke kontaktu jednotlivých skupin žáků. Tento vchod do školy bude otevřen pouze v době od 13:00 do 14:00 hodin.

Podzimní prázdniny (26. – 30. 10. 2020)
Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou pro základní školy opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

Informace Ukrajina
Elektronická registrace k zápisu do 1. ročníku, přípravné třídy
Školní poradenské pracoviště
Škola Online
Školní jídelna

Kontakty

Základní škola Štětí Ostrovní,
okres Litoměřice,
Ostrovní 300,
411 08 Štětí

Telefon
+420 416 812 520
+420 411 130 332
+420 734 245 995

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Datová schránka
4WPPDRX

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
Tel.: +420 777 220 214
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kontakty
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Školní jídelna
Škola online
Družina
Poradenství
Co nás čeka
Co se stalo
Dokumenty
Kontakty