Aktuality

Zahájení školního roku proběhne 1. 9. 2021 v 8:00. Žáci přípravné třídy a žáci prvních tříd vyčkají v 07:45 hod před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelky.

Provoz družiny
Provoz družiny bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 po vyučování.

Třídní schůzky
Třídní schůzky proběhnou 2. 9. 2021 od 16:00 (platí pro všechny zákonné zástupce žáků kromě přípravných tříd a prvních tříd).

Výdej obědů
Od 1. 9. 2021 – od 11:45 do 14:00 – v této době se nebudou z hygienických důvodů vydávat obědy do jídlonosičů.

Screeningové testování
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Očkování i prodělání onemocnění covid-19 je nutno doložit.

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září (kromě 1. ročníků a přípravných tříd). 1. ročníky a přípravné třídy se budou poprvé testovat 2. září. Další testy proběhnou u všech ročníků 6. září a 9. září 2021. Není-li žák v den termínu testování přítomen, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu do školy. Testování žáků probíhá v kmenových třídách ihned po příchodu do školy. Učitelům pomáhají asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny. Žáci provádí samoodběr (dle návodu konkrétního testu). Pedagogové jsou žákům nápomocni, rozhodně však sami odběr u dětí neprovádí.
Na základě výsledků veřejné zakázky byly pro testování v uvedených termínech MŠMT vybrány antigenní testy zn. GENRUI.

Žáci, kteří navštěvují ranní školní družinu, budou testováni již ve školní družině, a to okamžitě po příchodu. Vychovatelky předají po ukončení ranní družiny třídním učitelkám seznam žáků a jejich výsledky testů. Tito žáci se již ve třídě tento den netestují, testují se pouze žáci, kteří ve školní družině nebyli. Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky za dodržení přísnějších režimových opatření - (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole + nesmí cvičit ve vnitřních prostorech + nesmí zpívat).

Výsledky testování a následné kroky
V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti. V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných žáků, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu.

Škola neprodleně kontaktuje zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem, kterého zaměstnanec školy náležitě poučí o nutných opatřeních běhemnávratu domů. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Postup při podezření na výskyt nákazy COVID-19
a) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
b) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Konfirmace (ověření, potvrzení) a návrat
Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu: Škola vydá pozitivně testovanému žákovi nebo jeho zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky informovat o pozitivním testu pediatra dítěte a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace (potvrzení o ukončení izolace vydává pediatr). Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu žáka nebo pedagoga s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu.

Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.

Obdobně se pak postupuje v případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku). V takovém případě škola nemůže umožnit v souladu s mimořádným opatřením žákovi osobní přítomnost na vzdělávání a nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Zákonný zástupce pak musí omlouvat žákovu absenci v souladu se školním řádem.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Obecné informace
Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je povolen pouze ze závažných důvodů a po předchozí domluvě s vedením školy!!!

U vstupu do budovy školy, v každé učebně i hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. V učebnách, šatnách a chodbách se průběžně větrá.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. Ve společných prostorech školy (chodby, šatny, toalety) je každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) povinna zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.

Zaměstnanci školy
V případě pozitivního žáka se povinná izolace kontaktů nevztahuje na zaměstnance školy (pokud KHS nerozhodne jinak). Zaměstnanec je povinen v termínech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 škole předložit platný negativní test z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů) nebo je povinen podrobit se samotestu na místě. Samotesty již zaměstnancům neposkytuje škola, zaměstnanec si samotest zakoupí sám a přinese do školy, kde proběhne testování (pokud si vybere tuto variantu). Testování nepodstupují zaměstnanci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dní po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

Elektronická registrace k zápisu do 1. ročníku, přípravné třídy
Školní poradenské pracoviště
Škola Online
Školní jídelna

Kontakty

Základní škola Štětí Ostrovní,
okres Litoměřice,
Ostrovní 300,
411 08 Štětí

Telefon
+420 416 812 520
+420 411 130 332
+420 734 245 995

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Datová schránka
4WPPDRX

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
Tel.: +420 777 220 214
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kontakty
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Školní jídelna
Škola online
Družina
Poradenství
Co nás čeka
Co se stalo
Dokumenty
Kontakty