Aktuality

Vážení zákonní zástupci žáků, organizace distančního vzdělávání bude probíhat následnou formou.

Pro snížení zátěže Vaší i žáků, jsme upravili rozvrh a zredukovali na tuto dobu výuku na stěžejní předměty. Každá třída má také v rozvrhu třídnickou hodinu (označenou Th). Rozvrh je k dispozici na webových stránkách školy a podle něj bude probíhat online výuka v prostředí Google ZDE

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem (DV). Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků DV přizpůsobí škola podmínkám žáka. Vzhledem ke stanovené povinnosti účastnit se DV je nutné každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat. Omluvenku zasílá zákonný zástupce žáka třídnímu učiteli písemně do ŠOL v souladu se školním řádem, a to nejpozději do 3 dnů (lze využít i jinou formu komunikace jako je email, SMS z telefonního čísla zákonných zástupců žáků, na kterém běžně komunikují s TU).

Nemají-li žáci doma připojení k internetu, řeší škola předávání (zadávání a odevzdávání domácí práce a úkolů) materiálů v listinné podobě a dalších informací po individuální domluvě se zákonným zástupcem žáka (možné využití asistenta pedagoga a vychovatelek ŠD), využívá se ve zvýšené míře telefonických hovorů.

Formy vzdělávání distančním způsobem

  • a) on – line
  • b) off – line

Výuka on – line
Je to takový způsob výuky na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu. Rozlišuje se výuka synchronní a asynchronní

  • Synchronní výuka – učitel je s žáky propojen prostřednictvím prostředí Google. Skupina je ve stejný čas na stejném virtuálním místě, dle upraveného rozvrhu tříd pro DV(1. stupeň, 2. stupeň). Žáci se hodiny účastní se zapnutou kamerou na svém zařízení, mikrofon zapínají dle pokynů učitele. Pro DV je možno využít notebook, PC, telefon či tablet.
  • Asynchronní výuka – žáci pracují v jimi zvoleném čase a vlastním tempem na zadaných úkolech a v on-line prostředí se nepotkávají. Učitel může posílat zadání na samostatných či skupinových úkolech, může vést s žáky konzultace. Zadání může probíhat denně, ale také třeba 1x týdně (větší rozsah úkolů ke splnění).

Výuka off – line

  • Způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k jehož realizaci není třeba digitální technologie. Nejčastěji jde o samostudium, plnění úkolů z učebnic, zaslaných materiálů apod. Zadávání úkolů může probíhat písemně v ŠOL, telefonicky, ve specifických případech i osobně při zachování bezpečnostních opatření. Pokud tedy nějaký žák opravdu nemá přístup k připojení do sítě, obraťte se na třídní učitele nebo na učitele příslušných předmětů. Úkoly k vypracování bychom nechali ve vestibulu školy, kam by si mohli žáci nebo jejich zákonní zástupci dojít úkoly vyzvednout a odevzdat vypracované.

Škola bude využívat všech forem distanční výuky, nikoliv pouze formu synchronní.

Zásady distanční výuky

Výuka jednotlivých on-line předmětů v rozsahu:

  • matematika – 2 hod. týdně (vyučovací hodina – online přenos trvá 30 min.)
  • český jazyk – 2 hod. týdně (vyučovací hodina – online přenos trvá 30 min.)
  • anglický jazyk – 2 hod. týdně (vyučovací hodina – online přenos trvá 30 min.)
  • druhý cizí jazyk – 1 hod. týdně (vyučovací hodina – online přenos trvá 30 min.)
  • naukové předměty (dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, příp. chemie) – 1 hod. týdně (vyučovací hodina – online přenos trvá 30 min.)

Zadávání samostudia a další individuální práce bude v rozsahu náhrady 1 vyučovací hodina prezenčního vzdělávání = 30 minut času při distančním vzdělávání + další aktivity v rozsahu vypracování úkolů 2 x 20 min. Týdenní báze zadávání úkolů, vždy v pondělí nejpozději do 12:00; odevzdávání práce je možné nastavit průběžně, za neodevzdanou bude považována práce, která nebude odevzdána následující pondělí po zadání (do 24:00)

Hodnocení výsledků DV

Klasifikace výsledků vzdělávání probíhá dle předem známých kritérií (navazující na prezenční výuku), slovní hodnocení s formativní zpětnou vazbou, sebehodnocení žáků. Alespoň 1 aktivita v týdnu z každého předmětu bude hodnocena a toto hodnocení bude použito jako podklad pro případnou klasifikaci v předmětu.


Třídní učitelé budou poskytovat zákonným zástupcům zpětnou vazbu alespoň jedenkrát měsíčně, vyučující jednotlivých předmětů podle potřeby.
Třídní učitel bude v kontaktu se všemi zákonnými zástupci žáků podle vzájemných možností – prioritní komunikace probíhá přes ŠOL, e-mailem, podle potřeb telefonicky.
Po prvních dvou týdnech výuky zorganizuje třídní učitel on-line setkání pro zákonné zástupce žáků – prostor pro zpětnou vazbu k distančnímu vzdělávání.

Informace Ukrajina
Elektronická registrace k zápisu do 1. ročníku, přípravné třídy
Školní poradenské pracoviště
Škola Online
Školní jídelna

Kontakty

Základní škola Štětí Ostrovní,
okres Litoměřice,
Ostrovní 300,
411 08 Štětí

Telefon
+420 416 812 520
+420 411 130 332
+420 734 245 995

E-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka
4WPPDRX

Pověřenec GDPR
Ing. Jiří Tyšer
Tel.: +420 777 220 214
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kontakty
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Školní jídelna
Škola online
Družina
Poradenství
Co nás čeka
Co se stalo
Dokumenty
Kontakty