ŠKOLA

1. ZÁKLADNÍ CÍL

 • Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
 • Rozvíjet osobnost žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

 

2. PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLE

A. Vzdělávací program školy

 • Základní prostředek k dosažení cílů je plnění vzdělávacího programu "Prima škola", zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu.
 • Program je rozpracovaný tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů (viz. tematické plány školy).
 • Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.

 

B. Klima školy

 • Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky, nejenom ředitel školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě mezi žáky samostatnými.
 • Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí.

 

C. Organizace školy

 • Mít vypracovaný organizační řád se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy (Vnitřní školní řád, Pracovní řád,...), neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy.
 • Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů apod.).

 

D. Talentovaní a integrovaní žáci

 • Na 1. a 2. stupni umožní slovní hodnocení v případě zájmu zákonných zástupců dítěte.
 • Ve spolupráci s výchovným poradcem, PPP Roudnice nad Labem nebo Litoměřice bude pečovat o žáky se specifickými poruchami učení a chování.
 • V učebním plánu 2. stupně umožní diferenciaci (volitelné předměty, nepovinné předměty).
 • Talentovaným žákům bude nabídnuta možnost účasti v systému školních soutěží, na které budou navazovat okresní a oblastní kola.
 • Na pedagogických radách budou hodnoceny výstupy žáků (po absolvování 1. a 2. stupně).
 • Při zjištění spec. poruch učení bude žákům umožněno navštěvovat DAP nebo logopedii.

 

E. Mimotřídní a zájmová činnost

Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zaměří se především na:

 • Práci školní družiny (případně školního klubu).
 • Další výchovy, jako je sexuální, protidrogová, dopravní apod.
 • Využije přestávkové plochy, hřiště, zahradu apo.

 

F. Škola a veřejnost

 • Velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytnout jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažitr se více rozvíje oboustranný tok informací.
 • Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole, nabízet jim vhodné služby (výukové kurzy, pronájmy tělocvičen a jiných prostorů). Připravovat pro rodiče programy (vernisáž, akamdemie apod.)

 

G. Trendy

V souvislosti se současnými trendy se škola zaměří:

 • Na výpočetní techniku, aby každý žák, který se zajímá o výpočetní techniku, měl možnost seznámit se s výpočetní technou a ovládal ji uživatelsky.
 • Na cizí jazyky, aby žák po absolvování základní školy ovládal jeden cizí jazyk dle vlastního výběru a orientačně druhý ciczí jazyk.

 

 

ODMzM